Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Sanne Maria, praktijk voor orthomoleculaire voeding en leefstijl (hierna: PSM), gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62948660. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

PSM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht, nadat deze door PSM zijn bekendgemaakt op de website www.sannemaria.nl.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.       Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen PSM en een cliënt. Door het invullen van het contactformulier via de website www.sannemaria.nl gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden en privacy verklaring. Aanvragen worden enkel in behandeling genomen indien het contactformulier via de website is ingevuld.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PSM, voor de uitvoering waarvan door PSM derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.      Behandeling

 1. De overeenkomst tussen PSM en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat de cliënt een afspraak met PSM heeft gemaakt voor het eerste consult, gesprek en/of training.
 2. PSM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op PSM rust een inspanningsverbintenis.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig en naar waarheid aan PSM worden medegedeeld danwel aangeleverd.
 4. Cliënt is volledig zelf verantwoordelijk voor melding van de overeenkomst met PSM aan zijn (huis)arts en, indien dit van toepassing is, zijn behandelend specialist.
 5. PSM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door PSM of door PSM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt PSM zich het recht voor het consult in rekening te brengen. Op de factuur wordt dan vermeld: “te laat afgezegd” of “niet op komen dagen”. Bij het annuleren van afspraken waarbij het persoonlijk behandelplan wordt besproken, worden de gemaakte uren voor het uitwerken hiervan in rekening gebracht. Op de factuur wordt dan vermeld: “gemaakte uren voor het uitwerken van een persoonlijk behandelplan”.

Artikel 3.      Online healthcheck

 1. De online healthcheck is een aparte dienst die PSM aanbiedt en welke geheel online plaatsvindt.
 2. De overeenkomst tussen PSM en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de online healthcheck. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat de cliënt de online healthcheck heeft betaald en eindigt op het moment dat PSM de cliënt van advies heeft voorzien.
 3. De online healthcheck bestaat uit het invullen van een uitgebreid online formulier, de EMB bloedtest, een rapportage van de bloedtest en een persoonlijk advies. Daarna wordt er de mogelijkheid geboden om vragen te stellen in een online sessie.
 4. PSM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op PSM rust een inspanningsverbintenis.
 5. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig en naar waarheid aan PSM worden medegedeeld danwel aangeleverd.
 6. Client is ervoor verantwoordelijk dat de thuisafname van de EMB bloedtest volgens de meegeleverde instructie(video) wordt uitgevoerd.
 7. Client is er zich van bewust dat de online healthcheck en EMB bloedtest nooit een vervanging is van welke reguliere zorg dan ook.
 8. Client is er zich van bewust dat de online healthcheck en EMB bloedtest nooit bedoeld is om een diagnose te stellen danwel te ontkrachten.
 9. Client is er zich van bewust dat de online healthcheck en EMB bloedtest nooit één-op-één vergeleken kan worden met ander (regulier) onderzoek.

Artikel 4.      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door PSM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. PSM is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00.
 4. Indien PSM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking en zullen op de cliënt worden verhaald. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de client worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5.      Aansprakelijkheid

 1. PSM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PSM is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. PSM is evenmin aansprakelijk als de aangegeven en/of besproken adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. PSM heeft de grootste zorg besteed aan juistheid en volledigheid van de door haar geleverde digitale, schriftelijke en/of mondelinge informatie. Mocht desondanks blijken dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is, dan is PSM niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die hierdoor ontstaan is.
 3. Indien cliënt schade meent te ondervinden ten gevolge van behandeling bij PSM, dan dient cliënt hiervan PSM zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zodat PSN in staat wordt gesteld om de, indien dit het geval is, schade tot een minimum te beperken en/of PSM de cliënt kan doorverwijzen naar derden om de, indien dit het geval is, schade tot een minimum te beperken.
 4. Indien PSM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PSM beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. PSM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. PSM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. PSM zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 7. Cliënt is volledig zelf verantwoordelijk voor het melden van door PSM geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen aan zijn (huis)arts en, indien dit van toepassing is, zijn apotheek en behandelend specialist.
 8. PSM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik door cliënt van door PSM geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, als de cliënt niet onder regelmatige behandeling van PSM staat.  Onder regelmatige behandeling wordt verstaan dat cliënt minimaal eens per 8 weken op consult bij PSM is geweest.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PSM.

Artikel 6.      Privacy

PSM stelt van cliënt een dossier op met, naar inzicht van PSM, relevante informatie. Dit dossier blijft, overeenkomstig de wet, 20 jaar bewaard. PSM zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover PSM daartoe verplicht is of uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van cliënt. Alleen in geval van waarneming (bij langdurige ziekte of overlijden van de behandeld therapeut PSM), wordt het dossier overgedragen aan de waarnemend orthomoleculair therapeut. PSM heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst opgesteld met de waarnemend orthomoleculair therapeut.
Overige informatie inzake privacy is te vinden in de privacy verklaring.

Artikel 7.      Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
  3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PSM, zal PSM in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PSM extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PSM anders aangeeft.

Artikel 8.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart PSM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PSM toerekenbaar is. Indien PSM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden PSM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PSM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PSM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 9.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PSM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10.   RBCZ en S.C.A.G. 

PSM is aangesloten bij de Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG), de beroepsvereniging voor orthomoleculaire therapeuten en artsen, en bij RBCZ.
RBCZ is hét kwaliteitsregister in Nederland waar HBO+ opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strengen kwaliteitseisen voldoen zodat de cliënt verzekerd is van goede zorg.

Heeft u klachten over het handelen van PSM, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris van SCAG worden ingeschakeld.
PSM is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Indien opdrachtgever klachten heeft over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan opdrachtgever gebruik maken van een klachtprocedure. De opdrachtgever kan de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.